Algemene voorwaarden ThermoSolutions BV

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van ThermoSolutions B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht en de overige schriftelijke -onderhoud- en overige bepalingen een geheel. Zij treden in werking per 11 Januari 2016. Zij vervangen de vorige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn door ThermoSolutions B.V. ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65029992.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan ThermoSolutions. Kan ook zijn een rechtspersoon als opdrachtgever van het werk aan ThermoSolutions.

– Ondernemer/ThermoSolutions: ThermoSolutions B.V. of een aan haar gelieerde onderneming of onderaannemer, hierna te noemen ThermoSolutions, die bedrijfsmatig isolatie werkzaamheden verkoopt en/of uitvoert of de daartoe te verwerken producten levert. Werk: het totaal van de tussen de consument en ThermoSolutions overeengekomen werkzaamheden en daarbij door ThermoSolutions geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte. Partijen: dit zijn de consument/opdrachtgever en ThermoSolutions als opdrachtnemer.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ThermoSolutions en een consument. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst ThermoSolutions uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. In het geval er een elektronische bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedaan aanbod, of dit schriftelijk aanbod daarna online wordt weergegeven, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee het schriftelijke aanbod.

2. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van en verstrekt door de consument, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor ThermoSolutions bindend gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening tenzij ThermoSolutions binnen deze periode schriftelijk het aanbod herroept dan wel wijzigt. Na deze termijn is de aanbieding vervallen, tenzij ThermoSolutions instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities.

3. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd als aangegeven op de offerte.

5. Het aanbod komt pas definitief tot stand na een inspectie van het te isoleren object door ThermoSolutions. Iedere prijsopgave tot die tijd is voorlopig, en onder voorbehoud van inspectie. De inspectie wordt gedaan ter onderbouwing van het te maken of gemaakte aanbod. De inspectie van het object is gebaseerd op steeksproefsgewijze waarneming en dus nooit volledig. Het kan derhalve voorkomen dat op de dag van de uitvoering door het uitvoerende team technische gebreken of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die ofwel: – De veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen; – Het isoleren in lijn met de KOMO proces richtlijnen (waar van toepassing) of anderzijds deugdelijk aanbrengen van het isolatiemateriaal onmogelijk maken, of – De inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, anders dan het standaard materieel wat de ThermoSolutions uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld hoogwerkers); Een meerwerk impliceren van meer dan 15% van de offerte som

6. In gevallen zoals beschreven in artikel 3.5 is ThermoSolutions gemachtigd om eenzijdig en kosteloos het aanbod te herroepen en/of van de tot stand gekomen overeenkomst af te zien. In gevallen zoals beschreven onder 3.5 zal, wanneer uitvoering van het werk technisch nog mogelijk is, een nieuw aanbod gedaan worden aan de consument. Het staat de consument dat vrij dit nieuwe aanbod al dan niet te aanvaarden.

7. De Consument, dan wel diegene die een aanbod van ThermoSolutions heeft ontvangen, geeft ThermoSolutions toestemming om de aan ThermoSolutions verstrekte (contact) gegevens te gebruiken voor toekomstige aanbiedingen omtrent woning verduurzaming. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, anders dan aan directe onderaannemers die deze gegevens nodig hebben voor het maken van het aanbod dan wel de uitvoering van de verduurzamingsmaatregel .

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, mondeling, schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door de consument van de offerte en/of het inspectieformulier wordt expliciet beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte, dan wel een in-gescande of gefaxte kopie van deze ondertekende offerte, alsmede een met expliciete toestemming van de consument opgenomen telefoongesprek waarin opdracht gegeven wordt door de consument, wordt door ThermoSolutions erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.

2. ThermoSolutions kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren in gevallen zoals beschreven in artikel 3.5 en 3.6

3. De consument kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de overeenkomst tot stand gekomen is op een manier zoals beschreven in de Wet Kopen of Afstand (bijvoorbeeld online), dan heeft de consument recht op 14 dagen bedenktijd, gedurende welke hij zonder opgaaf van redenen en kosteloos de overeenkomst kan herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De consument kan zich tot ThermoSolutions wenden voor een modelformulier herroepingsrecht. In overige gevallen alsmede als de herroeppingstermijn verstreken is, mag ThermoSolutions de consument annuleringskosten in rekening brengen: EURO 350,- ex BTW voor overeenkomsten waarvoor de werkzaamheden nog niet of niet binnen 3 werkdagen na de annuleringsdatum zijn ingeroosterd. De volledige offertesom wordt als annuleringskosten in rekening gebracht bij annuleringen binnen 3 werkdagen voor de ingeroosterde uitvoeringsdatum.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van ThermoSolutions

1. ThermoSolutions zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. ThermoSolutions zal ervoor zorgdragen dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen een redelijke termijn – mits de consument zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt.

2. ThermoSolutions neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3. ThermoSolutions is verplicht de consument te wijzen op: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Een en ander tenzij ThermoSolutions deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen;

4. Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden die uitvoering in lijn met de KOMO proces richtlijnen of op een andere wijze deugdelijk isoleren onmogelijk maken en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan de klant is medegedeeld en de klant alsnog de opdracht geeft te isoleren kan ThermoSolutions niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.

5. ThermoSolutions draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige personen

6. ThermoSolutions vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ThermoSolutions zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen. Dit tenzij ThermoSolutions van tevoren in het schriftelijke aanbod de consument erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de klant expliciet ingestemd heeft deze risico’s te nemen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument

1. De consument werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren van de werkzaamheden, niet later dan 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Als de consument niet binnen 6 maanden beschikbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument geacht de overeenkomst geannuleerd te hebben overeenkomstig artikel 4.3 en zal ThermoSolutions de in artikel 4.3 gespecificeerde annuleringskosten in rekening brengen.

2. De consument stelt ThermoSolutions in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De consument of een door haar aangewezen persoon dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om het ThermoSolutions team toegang te verschaffen tot de woning. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen alsook van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door de consument, dan wel op rekening van de consument.

3. De consument zorgt er voor dat ThermoSolutions tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke, zeker wanneer deze afwijken van de normaliter te verwachten situaties.

4. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de consument deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Wanneer ThermoSolutions aanbiedt consumenten te helpen bij subsidie aanvragen, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door haar of de consument is geschied.

5. De consument verschaft ThermoSolutions de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

6. De consument dient er voor te zorgen dat door derden of hemzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van ThermoSolutions behoren maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilige isolatie zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door ThermoSolutions daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door ThermoSolutions expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden tot isoleren (bijvoorbeeld het snoeien van beplanting). Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument ThermoSolutions daarvan tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde afspraak in kennis te stellen.

7. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de consument kunnen worden gerekend, dient de consument de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan ThermoSolutions te vergoeden.

8. Wijzigen van een bevestigde afspraak voor de uitvoering van isolatiewerkzaamheden kan kosteloos, mits ten minste 2 werkdagen van te voren. Bij wijzigingen minder dan 2 werkdagen voor de bevestigde afspraak kan ThermoSolutions EUR 350,- ex btw wijzigingskosten in rekening brengen ter compensatie van gederfde inkomsten en gemaakte kosten.

9. Na uitvoering van het werk door ThermoSolutions ontvangt de consument een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 7 dagen. Bij wanbetaling kan ThermoSolutions besluiten de vordering over te dragen aan een door haar aangesteld incassobureau. De kosten hiervan plus eventuele rente lasten zullen aan de consument worden doorberekend overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 7: Kwaliteit

1. De consument dient gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van veertien dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan ThermoSolutions te melden.

2. Indien de consument gebreken ontdekt, moet ThermoSolutions of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de consument minst bezwarende wijze.

3. De consument draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; – werkzaamheden die zijn verricht ondanks door ThermoSolutions ten tijde van de offerte schriftelijk aangegeven risico’s samenhangend het isoleren van een specifieke woning; het niet dan wel niet tijdig aan ThermoSolutions kenbaar maken van kabels, leidingen, draden en dergelijke; Dit doet niet af aan de plicht van ThermoSolutions om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5.3;

4. ThermoSolutions is gerechtigd om ten minste gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een reclame-uiting aan het object te bevestigen.

ARTIKEL 8 – Meer- en minderwerk

1. Met uitzondering van situaties beschreven in artikel 3.5, 4.3 en 6.7 bevat het aanbod een vaste aanneemsom en zal geen meerwerk in rekening gebracht worden

2. De consument heeft recht op verrekening van minderwerk in haar voordeel als het aantal geïsoleerde vierkante meters afwijkt van het aantal meters gespecificeerd in het aanbod of andere isolatie elementen of kosten die opgenomen waren in de offerte niet geleverd zijn. Eventuele kortingen opgenomen in het oorspronkelijke aanbod worden naar rato verrekend met het minderwerk.

ARTIKEL 9 – Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk als gevolg van overmacht, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor Thermo Solutions daarbij de gederfde winst op dat werk.